Showing all 1 result

Kính cận đổi màu là loai kính mắt hay mắt kính giống như chiếc kính thông thường nhưng thêm tính năng đổi màu và dành cho người bị cận ở mức độ khác nhau

.
.
.
.