Showing all 1 result

Kính cận là loại kính thuốc có tác dụng như một mắt kính thông thường nhưng có thể giúp người bị cận thị nhìn được các vật thể ở gần mình kính mắt cận thị

.
.
.
.