Kính gọng tròn hợp với mặt nào và gợi ý cho bạn

.
.
.
.